Obsah sady

 • 1 kg chlórového granulátu
 • 1 kg chlórových tabliet
 • 1,5 kg pH mínus
 • 1 l algezidu
 • Testovacia sada na pH a voľný chlór
 • Teplomer

Pozor: biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P312 – Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H302 – Škodlivý po požití.
 • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P312 – Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H302 – Škodlivý po požití.
 • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H360FD – Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • EUH 031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P312 – Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H302 – Škodlivý po požití.
 • Biocídy používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.